فراز موتور

از این استاندارد برای تعین دمای اشتعال مایعات برای جابجایی و بالا بردن امنیت استفاده می شود